Partnerschaften

Die aktuellen europäischen Partnerschaften:

Občanské sdružení D.R.A.K.z. s.(Bürgervereinigung D.R.A.K.)

Hellenic Social Support Association (HEL.S.S.A.)

Include + Sozialgenossenschaft